Detta är det överklagande som gruppen i samarbete med jurist har lämnat till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Bilageredovisning.

Bilaga1    Planbeskrivning. Detaljplan för fastigheterna Borrby 1 och 2 samt Simrishamn 1.
Bilaga 2    Ystad kommuns gällande översiktsplan.
Bilaga 3    Byggnadsordning, Regementet.
Bilaga 4    Planprogram Regementet 2009-08-20
Bilaga 5    Bevarandeprogram.
Bilaga 6    Miljöprogram och Grönstrukturprogram.
Bilaga 7    Bolagsordning för Ystad Industrifastigheter AB.
Bilaga 8    Ägardirektiv för Ystad Industrifastigheter AB.
Bilaga 9    Konsekvensanalys kulturmiljövärden utförd av Nyréns arkitektkontor.
Bilaga 10    Museichefens Yttrande 2020-04-16.
Bilaga 11    Ystad Museers Yttrande 2018-04-20.
Bilaga 12    Tekniska Avdelningen i Ystad kommun, Yttrande.2020-04-20.
Bilaga 13    Trafikutredningen.
Bilaga 14    Trafikstrategi Ystads kommun 2019-2030.
Bilaga 15    Samrådsredogörelse 2020-03-26.
Bilaga 16    LSt Yttrande, 2012-02-29.